Ustawodawca w ustawie o rachunkowości umożliwił wybranym podmiotom dobrowolne przejście na sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR. Wybór ten wiąże się zarówno z korzyściami, jak i trudnościami, które przedsiębiorca może spotkać, gdy będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF po raz pierwszy.

Zagadnieniu „przejścia na MSSF/MSR” został poświęcony MSSF nr 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy.

Cel i zakres podmiotowy MSSF 1

Celem MSSF 1 jest zapewnienie, że pierwsze sprawozdanie finansowe według MSSF oraz śródroczny raport finansowy za część okresu objętego tym sprawozdaniem finansowym zawierają wysokiej jakości informacje, które:

  • są przejrzyste dla użytkowników i porównywalne na przestrzeni wszystkich zaprezentowanych okresów;
  • stanowią właściwy punkt wyjścia dla prowadzenia rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz
  • mogą być wygenerowane po kosztach nieprzewyższających korzyści, jakie odnoszą z nich użytkownicy.

Jednostka jest zobowiązana do stosowania MSSF 1:

  • sporządzając pierwsze sprawozdanie finansowe według MSSF oraz
  • sporządzając każdy śródroczny raport finansowy prezentowany zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, za część okresu objętego pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF, o ile jednostka sporządza śródroczne raporty finansowe.

Zatem MSSF 1 nie powinny stosować jednostki, które już sporządzały sprawozdania finansowe wg MSR i MSSF.

Do podmiotów zobowiązanych do sporządzania statutowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR należą:

  • emitenci papierów wartościowych, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do publicznego obrotu na regulowanych rynkach krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • banki.

Ponadto ustawodawca wykazał podmioty, które dobrowolnie mogą stosować MSR na potrzeby sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego. Są to jednostki:

  • których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • zamierzające się ubiegać lub ubiegające się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR.

O podmiocie ubiegającym się o dopuszczenie do obrotu mówimy wówczas, gdy spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o dopuszczenie emitowanych przez nią papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Natomiast o jednostce zamierzającej ubiegać się o dopuszczenie do obrotu mówimy, gdy dana spółka złożyła do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub jego części, w którym został wskazany zamiar ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych objętych tym prospektem do obrotu.

Zgodnie z art. 45 ust. 1c ustawy z dnia z 29 września 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 351.) do rozpoczęcia stosowania MSR przez jednostki, którym ustawodawca przewidział taką możliwość, a które nie są do tego zobligowane, potrzebna jest decyzja w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR. Taką decyzję podejmuje organ zatwierdzający, który jest uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki. Przy jednostkach wchodzących w skład grup kapitałowych taką decyzję o sporządzaniu sprawozdań finansowych, zgodnie z MSR, podejmuje zawsze organ zatwierdzający danej jednostki, nie zaś organ jednostki dominującej.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego wg MSR 23

CiRZ_02_45.jpg

Finansowanie nabycia lub wytwarzania nowego składnika aktywów z kredytu czy pożyczki wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak odsetki, prowizje czy ubezpieczenie kredytu. Stanowią one koszty finansowania zewnętrznego. Temat ten został szczegółowo opisany w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 23: Koszty finansowania zewnętrznego.

Czytaj więcej

Mikrorachunki w biurze rachunkowym – korzyści i zagrożenia

CiRZ_02_36.jpg

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik posiada swój własny indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek). Biura rachunkowe muszą pamiętać, by wprowadzić numery mikrorachunków swoich klientów do używanych przez siebie systemów księgowych, tak, by każdą płatność z tytułu PIT CIT i VAT wykonywać na indywidualny rachunek podatkowy podatnika (klienta biura rachunkowego).

Czytaj więcej

Obowiązek raportowania schematów podatkowych z perspektywy wspomagającego

CiRZ_02_32.jpg

Implementacja rozwiązań przewidzianych Dyrektywą Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r., zobowiązującej do raportowania schematów podatkowych, w zasadniczy sposób zmodyfikowała zakres obowiązków pracowników działów finansowych przedsiębiorstw. Obecnie, poza analizą potencjalnych skutków podatkowych planowanych transakcji, najważniejszym zagadnieniem, wymagającym weryfikacji, jest ustalenie, czy dana transakcja stanowi schemat podatkowy, a jeżeli tak, to kto, kiedy i w jaki sposób powinien dany fakt zgłosić Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama