Obowiązek raportowania schematów podatkowych z perspektywy wspomagającego

CiRZ_02_32.jpg
nr 2/2020

Materiał powstał przy współpracy z partnerem:

Logo_CIRZ_RSM Poland.png

Implementacja rozwiązań przewidzianych Dyrektywą Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r., zobowiązującej do raportowania schematów podatkowych, w zasadniczy sposób zmodyfikowała zakres obowiązków pracowników działów finansowych przedsiębiorstw. Obecnie, poza analizą potencjalnych skutków podatkowych planowanych transakcji, najważniejszym zagadnieniem, wymagającym weryfikacji, jest ustalenie, czy dana transakcja stanowi schemat podatkowy, a jeżeli tak, to kto, kiedy i w jaki sposób powinien dany fakt zgłosić Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych (Mandatowy Disclosure Rules, MDR) wprowadzone zostały do krajowego systemu podatkowego ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), które, w swej zasadniczej mierze, weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Wysoki poziom skomplikowania regulowanej materii, jak również daleki od ideału semantyczny poziom uchwalonych przepisów, spowodował, że już 31 stycznia 2019 r., Minister Finansów wydał Objaśnienia podatkowe w zakresie raportowania MDR.

Lektura Objaśnień również nie pozwala na precyzyjne ustalenie zakresu obowiązków raportowych. O ile zaproponowane przez Resort Finansów przykłady stosowania nowych regulacji są dość pomocne, o tyle definiowanie najbardziej newralgicznych fragmentów przepisów poprzez stosowanie sformułowań „zasadniczo”, „generalnie”, nie może być pozytywnie oceniane z pespektywy podmiotów stosujących przedmiotowe unormowania. Tym samym, z zadowoleniem przyjąć należy zapowiedzi zarówno wydania nowych objaśnień, jak też modyfikacji obecnie obowiązujących przepisów. Niestety, prawie rok od wydania Objaśnień nie wiemy, kiedy pojawi się ich kolejna wersja. Zmiany Ordynacji podatkowej w zakresie MDR, nie tylko nie wyjaśniają dotychczasowych wątpliwości, a wręcz przeciwnie, nakładają nowe obowiązki powodujące jeszcze większe zamieszanie.

Sprawy nie ułatwia również fakt, że polskie regulacje, które stanowić winny odzwierciedlenie wzorca przedstawionego przez Dyrektywę Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. (dalej też Dyrektywa DAC-6), wykraczają daleko poza wzór unijnych rozwiązań. W pierwszym rzędzie wskazać należy, że prawodawca unijny zobowiązał kraje członkowskie do wprowadzenia obowiązku raportowania tak zwanych transgranicznych schematów podatkowych. A więc takich uzgodnień, które dotyczą więcej niż jednego państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego i państwa trzeciego. Polski ustawodawca zaś, wykorzystując co prawda możliwość przewidzianą Dyrektywą DAC-6, nałożył obowiązek składania raportów MDR również w zakresie uzgodnień innych niż transgraniczne (tzw. schematy krajowe).

Dodatkowo, Dyrektywa DAC-6 uzasadnia rozwiązania nakładające obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych koniecznością zwalczania zjawiska unikania opodatkowania, natomiast Minister Finansów w wydanych Objaśnieniach wielokrotnie powtarza, że schematem podatkowym podlegającym raportowaniu jest uzgodnienie, które nie musi być przejawem agresywnego planowania podatkowego, a wystarczające jest jedynie spełnienie określonych cech rozpoznawczych. Pozostaje więc pewnie kwestią czasu, kiedy zgodność polskich rozwiązań stanie się przedmiotem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pozostałe 78% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Zawodowy osąd i profesjonalny sceptycyzm biegłego rewidenta

CIRZ_10_2020_30.jpg

Zawodowy osąd obejmuje między innymi praktyczne wykorzystanie odpowiedniego szkolenia, umiejętności, zdobytej wiedzy zawodowej oraz doświadczenia, odpowiednio do zaistniałych okoliczności i faktów, w tym jego rodzaju oraz obszaru określonych czynności zawodowych i związanych z nimi powiązań i korzyści. Z kolei profesjonalny sceptycyzm konieczny jest do krytycznej oceny uzyskanych dowodów badania. Obejmuje on między innymi kwestionowanie wiarygodności otrzymanych dokumentów, sprzecznych dowodów badania oraz odpowiedzi na zapytania czy też innych informacji, które uzyskane zostały podczas badania od osób sprawujących nadzór oraz kierownika danej jednostki. Obie zasady są kluczowe dla jakości wykonywanych przez biegłego rewidenta czynności zawodowych.

Czytaj więcej

Odliczenie darowizny od dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych

CiRZ_9_34.jpg

Aby zachęcić przedsiębiorców do wsparcia walki z pandemią koronawirusa, przepisy tzw. tarcz antykryzysowych wprowadziły specjalne rozwiązania umożliwiające odliczenie od dochodu darowizn dokonanych na przeciwdziałanie COVID-19. Odliczanie darowizn od dochodu nie jest jednak w przepisach ustaw o podatku dochodowym nowością – przedsiębiorcy mają taką możliwość od wielu lat.

Czytaj więcej

Transakcje trójstronne w rachunkowości

CiRZ_9_31.jpg

Transakcje trójstronne występują wtedy, gdy sprzedaż towaru zachodzi między trzema podmiotami, a towar fizycznie przekazywany jest od pierwszego do trzeciego podmiotu. Takie transakcje, szczególnie, gdy zawierane są z podmiotami zagranicznymi, niejednokrotnie stanowią trudność w ich ewidencji i rozliczeniu podatkowym.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama