W dobie cyfryzacji i coraz to nowocześniejszych technologii, która wkracza również w sferę biznesu, posiadanie własnej strony internetowej przez jednostki gospodarcze staje się niezbędną kwestią do tego, by istnieć na rynku. Jest ona najlepszą formą przedstawienia własnej firmy oraz produktów, która może dotrzeć do większego grona odbiorców. Założenie strony internetowej oraz jej utrzymanie generuje wydatki, które nierzadko budzą wątpliwości w kwestii ich rozliczenia.

Kwestia rozliczenia wydatków związanych z założeniem i utrzymaniem strony internetowej została wyjaśniona w Interpretacji Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SKI) nr 32 Wartości niematerialne i prawne – koszty witryny internetowej.

Zakres SKI 32

W Interpretacji SKI 32 Wartości niematerialne i prawne – koszty witryny internetowej można znaleźć wyjaśnienia, w jaki sposób rozliczyć koszty związane z założeniem strony internetowej. SKI 32 nie odnosi się jednak do:

  • nakładów poniesionych na zakup, opracowanie, skompletowanie i użytkowanie sprzętu komputerowego (np. serwerów internetowych, serwerów publicznie udostępnianych, serwerów produkcyjnych i łączy internetowych) dla witryny internetowej. Nakłady takie należy rozliczać zgodnie z MSR 16;
  • nakładów związanych z wykupieniem miejsca na serwerze dla witryny internetowej (tzw. web hosting), nakłady te ujmuje się jako koszt, zgodnie z paragrafem 88 MSR 1 oraz Założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej w momencie odbioru tych usług;
  • nakładów poniesionych na opracowanie lub użytkowanie witryny internetowej (lub oprogramowania do przeznaczonego dla witryn internetowych), jeżeli witryna internetowa ma zostać sprzedana innej jednostce. Jeżeli witryna internetowa jest leasingowana w ramach leasingu operacyjnego, postanowienia zawarte w SKI 32 powinien stosować leasingodawca. Jeżeli witryna internetowa jest leasingowana w ramach leasingu finansowego, leasingobiorca powinien zastosować SKI 32 po początkowym ujęciu leasingowanego składnika aktywów.

Kryteria kwalifikacji aktywów do wartości niematerialnych i prawnych

Zgodnie z SKI 32, opracowana własna witryna internetowa jednostki z dostępem dla użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych stanowi składnik wartości niematerialnych wytworzony przez jednostkę we własnym zakresie, który podlega wymogom MSR 38. Opracowana witryna internetowa ujmowana jest jako składnik aktywów niematerialnych wtedy i tylko wtedy, gdy poza spełnieniem ogólnych wymogów zawartych w paragrafie 21 MSR 38, które dotyczą ujmowania i początkowej wyceny odnośnych aktywów, jednostka spełnia wymogi paragrafu 57 MSR 3.

W myśl Interpretacji SKI 32 spełnienie wymogu wykazania, w jaki sposób witryna internetowa wygeneruje prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne, zgodnie z paragrafem 57 d) MSR 38, powinno być wykonalne przede wszystkim wówczas, gdy witryna internetowa ma zdolność generowania przychodów, na przykład bezpośrednich przychodów wynikających z możliwości złożenia zamówień w witrynie internetowej. Jeżeli natomiast witryna internetowa została opracowana wyłącznie lub głównie dla celów promocji bądź reklamy produktów lub usług własnych, to jednostka nie będzie w stanie udowodnić, że witryna internetowa spowoduje powstanie prawdopodobnych przyszłych korzyści ekonomicznych, a zatem wszystkie nakłady poniesione na opracowanie takiej witryny ujmuje się w kosztach w momencie poniesienia.

Pozostałe 56% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Zakupy towarów w rachunkowości

CiRZ_250_52.jpg

Określenie sposobu ewidencji księgowej towarów to zadanie kierownika przedsiębiorstwa. Wybraną metodę należy opisać w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. Raz przyjętą metodę wyceny towarów należy – co do zasady – stosować w sposób ciągły w kolejnych okresach sprawozdawczych. Nie należy jej zmieniać w ciągu roku obrotowego.

Czytaj więcej

Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego

CiRZ_250_49.jpg

Każda jednostka gospodarcza ma obowiązek ujawnienia w rocznym sprawozdaniu finansowym wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących danego roku bilansowego, czyli roku, za który sprawozdanie jest przygotowywane. Jakie zdarzenia, następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, należy uwzględnić w bilansie oraz rachunku zysków i strat? W jaki sposób je prezentować?

Czytaj więcej

Badanie sprawozdań finansowych. Część 1

CiRZ_250_45.jpg

Audyt finansowy stanowi niezależną oraz obiektywną kontrolę sposobu przygotowania sprawozdań finansowych i formy, w jakiej prezentowana jest informacja w tych sprawozdaniach. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby dostarczyły podstaw do stwierdzenia, że sytuacja majątkowa i finansowa, a także wynik finansowy przedsiębiorstwa zostały przedstawione jasno i rzetelnie oraz istotnie nie zniekształcały jego obrazu.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama