Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” obejmuje szczególną branżę budowlaną, w której usługi realizowane są w długim okresie. Taki czas wykonania usług powoduje często rozbieżności w ich wycenie i ujęciu w księgach rachunkowych, które powinny być prowadzone zgodnie z zasadą memoriału oraz zasadą współmierności przychodów i kosztów, co nakazuje przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano świadczenia, dotyczące ich przychody i koszty. Takie podejście rodzi zatem wiele wątpliwości. Problem ten został szczegółowo opisany w KSR nr 3.

Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa wersja standardu, która została opublikowana w Dz. Urz. MF z dnia 10 lipca 2018 r. poz. 76. Aktualizacja standardu dotyczy sprawozdań finansowych rozpoczynających się od 2019 r. Celem aktualizacji KSR nr 3 było dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów o rachunkowości oraz zaktualizowanie odniesień do standardów międzynarodowych. Zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą nie zmieniają zasad ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych w porównaniu z poprzednią wersją standardu.

Cel i zakres standardu

Standard określa, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane, a także zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniach finansowych. Określając moment ujęcia przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane standard opiera się na zasadach ogólnych oraz na przepisach szczegółowych zawartych w art. 34a, 34c i 34d ustawy. Standard zawiera ponadto praktyczne wskazówki i przykłady objaśniające stosowanie zasad.

Zakres standardu został ograniczony wyłącznie do umów o usługi budowlane. Zasady ustalania przychodów i kosztów zawarte w standardzie zalecane są do stosowania także do innych usług o podobnym charakterze, np. do umów o usługi informatyczne (oprogramowanie), projektowe, geologiczne czy naukowo-badawcze. Zakresem standardu objęto także niektóre zagadnienia związane z odroczonym podatkiem dochodowym od umów budowlanych. W zakres standardu nie wchodzą jednak szczegółowe zagadnienia stosowania przepisów podatkowych.

KSR nr 3 nie stosuje się natomiast do usług budowlanych na podstawie umów określonych w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. poz. 1370), a także do usług budowlanych wykonywanych w ramach działalności deweloperskiej w rozumieniu KSR nr 8 „Działalność deweloperska”.

Czym jest umowa budowlana?

Zgodnie ze standardem, usługi budowlane są to usługi polegające na:

 • budowie,
 • odbudowie,
 • ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, modernizacji),
 • rozbiórce,
 • remoncie konstrukcji połączonych z gruntem w sposób trwały, wykonanych z materiałów budowlanych i elementów składowych.

Do usług budowlanych można zaliczyć w szczególności:

 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części,
 • wykonywanie robót wchodzących w zakres inżynierii lądowej i wodnej,
 • wykonywanie instalacji budowlanych,
 • wykonywanie wykończeniowych robót budowlanych,
 • rekultywację środowiska po rozbiórce budynków lub budowli.

Pozostałe 70% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Zawodowy osąd i profesjonalny sceptycyzm biegłego rewidenta

CIRZ_10_2020_30.jpg

Zawodowy osąd obejmuje między innymi praktyczne wykorzystanie odpowiedniego szkolenia, umiejętności, zdobytej wiedzy zawodowej oraz doświadczenia, odpowiednio do zaistniałych okoliczności i faktów, w tym jego rodzaju oraz obszaru określonych czynności zawodowych i związanych z nimi powiązań i korzyści. Z kolei profesjonalny sceptycyzm konieczny jest do krytycznej oceny uzyskanych dowodów badania. Obejmuje on między innymi kwestionowanie wiarygodności otrzymanych dokumentów, sprzecznych dowodów badania oraz odpowiedzi na zapytania czy też innych informacji, które uzyskane zostały podczas badania od osób sprawujących nadzór oraz kierownika danej jednostki. Obie zasady są kluczowe dla jakości wykonywanych przez biegłego rewidenta czynności zawodowych.

Czytaj więcej

Odliczenie darowizny od dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych

CiRZ_9_34.jpg

Aby zachęcić przedsiębiorców do wsparcia walki z pandemią koronawirusa, przepisy tzw. tarcz antykryzysowych wprowadziły specjalne rozwiązania umożliwiające odliczenie od dochodu darowizn dokonanych na przeciwdziałanie COVID-19. Odliczanie darowizn od dochodu nie jest jednak w przepisach ustaw o podatku dochodowym nowością – przedsiębiorcy mają taką możliwość od wielu lat.

Czytaj więcej

Transakcje trójstronne w rachunkowości

CiRZ_9_31.jpg

Transakcje trójstronne występują wtedy, gdy sprzedaż towaru zachodzi między trzema podmiotami, a towar fizycznie przekazywany jest od pierwszego do trzeciego podmiotu. Takie transakcje, szczególnie, gdy zawierane są z podmiotami zagranicznymi, niejednokrotnie stanowią trudność w ich ewidencji i rozliczeniu podatkowym.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama