Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy z instytucją udzielającą wsparcia i wreszcie sama realizacja projektu z dofinansowaniem, podlegają ścisłej kontroli, a każdy wydatek może zostać zakwestionowany na każdym etapie. Dlatego też istotne jest, żeby realizować projekt zgodnie z założeniami oraz opracować stosowne procedury pozwalające na bezproblemowy przebieg kontroli.

Realizując projekty dofinansowywane ważne jest, aby mieć świadomość, że każdy wydatek podlegający dofinansowaniu może być zakwestionowany na każdym etapie.

Umowa z instytucją udzielającą wsparcia

Jeżeli wniosek o dofinansowanie otrzyma pozytywną ocenę, wnioskodawca otrzyma oficjalną informację potwierdzającą przyznanie dotacji. Następnie zostanie zawarta pisemna umowa z instytucją udzielającą wsparcia.

Umowa o dofinansowanie zawiera warunki przyznania dotacji, harmonogram realizacji projektu oraz budżet. Wniosek o dofinansowanie stanowi załącznik do umowy. Po podpisaniu umowy rozpoczyna się proces realizacji projektu. Na tym etapie, oprócz realizacji merytorycznej, trzeba wykonać jeszcze szereg różnych czynności związanych z bieżącą sprawozdawczością, jak również zapewnić prawidłowe udokumentowanie ponoszonych wydatków.

Kontrola Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej

Kontrola jest związana z realizacją projektów, którym udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Odbywa się w trakcie trwania projektu lub krótko po zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie, może również nastąpić w trakcie okresu trwałości projektu.

Rodzaje kontroli:

  • weryfikacja wniosków o płatność – sprawdzanie wydatków w projekcie podczas rozliczania dotacji. Wydatki muszą być kwalifikowalne, zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu i wyliczone prawidłowo.;
  • kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie. Może odbyć się w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu. Kontrolerzy sprawdzają, czy projekt jest prowadzony zgodnie z umową oraz powszechnie obowiązującym prawem. Kontrola odbywa się poprzez weryfikację dokumentacji. Szczególną formą kontroli na miejscu jest wizyta monitoringowa, polegająca na sprawdzeniu czy projekt jest faktycznie wykonywany;
  • kontrola krzyżowa – odbywa się wtedy, gdy beneficjent realizuje więcej niż jeden projekt lub gdy realizował projekty w latach 2007-2013. Kontrolerzy sprawdzają, czy nie są finansowane te same wydatki wielokrotnie. Kontrola prowadzona jest na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym, a więc bez wizyty u beneficjenta. W przypadku takiej kontroli otrzymuje on prośbę o przedłożenie konkretnych dokumentów do weryfikacji;
  • inne kontrole – realizowane na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę Kontroli.

O terminie kontroli planowej w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta zostaje on poinformowany pisemnie co najmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Kontrole dotyczące projektów są ujęte w rocznych planach kontroli Instytucji Zarządzającej lub Pośredniczącej na dany rok obrachunkowy. Kontrola doraźna przeprowadzana jest natomiast bez uprzedniego poinformowania lub jeden dzień roboczy przed jej przeprowadzeniem. Decyzja o takiej kontroli podejmowana jest na skutek stwierdzenia nieprawidłowości podczas realizacji projektu lub podejrzenia ich wystąpienia.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Dopłaty jako sposób na poprawienie sytuacji finansowej spółki z o.o.

CiRZ_02_39.jpg

Sposobem na dokapitalizowanie spółki z o.o. jest podwyższenie kapitału zakładowego, udzielenie przez wspólnika (wspólników) pożyczki spółce czy też wniesienie dopłat. O ile jednak dwa pierwsze sposoby są możliwe w zasadzie w każdym czasie, o tyle ewentualność wniesienia dopłat musi być przewidziana już w umowie spółki.

Czytaj więcej

Koszty rekrutacji i pozyskania pracownika

CiRZ_1_2020_37.jpg

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o rynku pracownika, gdzie widać coraz większe zapotrzebowanie na doświadczonych i wykształconych specjalistów oraz ich coraz mniejszą dostępność. W związku z tym zmieniają się również formy rekrutacji, które coraz częściej zdają się nie mieć końca. Należy zatem zadać pytanie: Ile trzeba wydać, by pozyskać odpowiedniego pracownika?

Czytaj więcej

Niezrealizowane zyski kapitałowe

CiRZ_12_33.jpg

Od 2019 r. wprowadzone zostały nowe obciążenia stanowiące istotną barierę dla realizacji zasady swobody przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, które dotyczą opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych, czyli exit tax. Podatek ten budzi mieszane uczucia wśród przedsiębiorców, gdyż może obciążyć również podatników, którzy nie dokonali żadnej sprzedaży, a jedynie zmienili miejsce zamieszkania.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama