Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, podpisanie umowy z instytucją udzielającą wsparcia i wreszcie sama realizacja projektu z dofinansowaniem, podlegają ścisłej kontroli, a każdy wydatek może zostać zakwestionowany na każdym etapie. Dlatego też istotne jest, żeby realizować projekt zgodnie z założeniami oraz opracować stosowne procedury pozwalające na bezproblemowy przebieg kontroli.

Realizując projekty dofinansowywane ważne jest, aby mieć świadomość, że każdy wydatek podlegający dofinansowaniu może być zakwestionowany na każdym etapie.

Umowa z instytucją udzielającą wsparcia

Jeżeli wniosek o dofinansowanie otrzyma pozytywną ocenę, wnioskodawca otrzyma oficjalną informację potwierdzającą przyznanie dotacji. Następnie zostanie zawarta pisemna umowa z instytucją udzielającą wsparcia.

Umowa o dofinansowanie zawiera warunki przyznania dotacji, harmonogram realizacji projektu oraz budżet. Wniosek o dofinansowanie stanowi załącznik do umowy. Po podpisaniu umowy rozpoczyna się proces realizacji projektu. Na tym etapie, oprócz realizacji merytorycznej, trzeba wykonać jeszcze szereg różnych czynności związanych z bieżącą sprawozdawczością, jak również zapewnić prawidłowe udokumentowanie ponoszonych wydatków.

Kontrola Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej

Kontrola jest związana z realizacją projektów, którym udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Odbywa się w trakcie trwania projektu lub krótko po zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie, może również nastąpić w trakcie okresu trwałości projektu.

Rodzaje kontroli:

  • weryfikacja wniosków o płatność – sprawdzanie wydatków w projekcie podczas rozliczania dotacji. Wydatki muszą być kwalifikowalne, zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu i wyliczone prawidłowo.;
  • kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie. Może odbyć się w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu. Kontrolerzy sprawdzają, czy projekt jest prowadzony zgodnie z umową oraz powszechnie obowiązującym prawem. Kontrola odbywa się poprzez weryfikację dokumentacji. Szczególną formą kontroli na miejscu jest wizyta monitoringowa, polegająca na sprawdzeniu czy projekt jest faktycznie wykonywany;
  • kontrola krzyżowa – odbywa się wtedy, gdy beneficjent realizuje więcej niż jeden projekt lub gdy realizował projekty w latach 2007-2013. Kontrolerzy sprawdzają, czy nie są finansowane te same wydatki wielokrotnie. Kontrola prowadzona jest na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym, a więc bez wizyty u beneficjenta. W przypadku takiej kontroli otrzymuje on prośbę o przedłożenie konkretnych dokumentów do weryfikacji;
  • inne kontrole – realizowane na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę Kontroli.

O terminie kontroli planowej w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta zostaje on poinformowany pisemnie co najmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Kontrole dotyczące projektów są ujęte w rocznych planach kontroli Instytucji Zarządzającej lub Pośredniczącej na dany rok obrachunkowy. Kontrola doraźna przeprowadzana jest natomiast bez uprzedniego poinformowania lub jeden dzień roboczy przed jej przeprowadzeniem. Decyzja o takiej kontroli podejmowana jest na skutek stwierdzenia nieprawidłowości podczas realizacji projektu lub podejrzenia ich wystąpienia.

Pozostałe 75% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Odsetki w obrocie gospodarczym

CIRZ_10_2020_37.jpg

W obrocie gospodarczym można spotkać się z różnymi kategoriami odsetek. Mogą mieć związek z udzielonymi i pozyskanymi (zaciągniętymi) przez przedsiębiorcę pożyczkami i kredytami bankowymi, oprocentowaniem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym lub być naliczane z tytułu zaległości w transakcjach handlowych czy tych o charakterze skarbowym.

Czytaj więcej

Jak poprawić ściągalność gotówki w firmie?

CiRZ_250_64.jpg

Płynność finansowa to priorytet w czasach dekoniunktury. Działy finansów mogą przy współpracy z działami operacyjnymi wdrożyć szereg usprawnień, które pomogą nie tylko zwiększyć ściągalność gotówki, ale także uchronić firmę przed utratą płynności.

Czytaj więcej

Faktoring sprzedażowy i zakupowy. Dwie strony płynności finansowej firmy w dobie pandemii

CiRZ_250_38.jpg

Nawet z perspektywy laika, szeroko pojęty e-biznes dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż przed wybuchem pandemii koronawirusa. Z wymuszonym okolicznościami przeniesieniem działalności handlowej i usługowej do kanału online wiążą się zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz zmiany w zakresie podaży i dystrybucji. Nie są to bynajmniej chwilowe, przemijające trendy w gospodarce.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama