Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z nowymi regulacjami, do polskiego systemu prawnego wprowadzona została instytucja „prawa do popełnienia błędu”.

Nowe przepisy dotyczą wyłącznie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo do błędu obowiązuje przez okres 12 miesięcy:

  • od dnia podjęcia działalności po raz pierwszy,
  • ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Prawo do popełnienia błędu jest zatem ograniczone czasowo i dotyczy tylko początkowego okresu prowadzenia działalności, w którym najczęściej początkujący przedsiębiorcy popełniają błędy. Nowa instytucja opiera się na przekonaniu, że większość błędów popełnianych przez początkujących przedsiębiorców nie wynika ze złej woli, lecz z nieintencjonalnych omyłek. To zaś oznacza, że nie powinni ponosić konsekwencji swoich błędów.

W praktyce instytucja „prawa do błędu” polega na:

  • wezwaniu przedsiębiorcy do usunięcia naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń (w formie postanowienia) oraz
  • odstąpieniu od nałożenia mandatu lub administracyjnej kary pieniężnej, gdy przedsiębiorca usunie naruszenia oraz ich ewentualne skutki w określonym przez organ terminie.

W przypadku postępowania mandatowego funkcjonariusz lub inspektor może odebrać od przedsiębiorcy pisemne oświadczenie, w którym przedsiębiorca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń. W takiej sytuacji organ nie wezwie już przedsiębiorcy w formie pisemnej do usunięcia błędów.

W przypadku, gdy przedsiębiorca odmówi złożenia pisemnego oświadczenia, nie może skorzystać z udogodnień wynikających z instytucji „prawa do błędu”.

Jeżeli przedsiębiorca usunie stwierdzone naruszenia prawa oraz ich ewentualne skutki w wyznaczonym terminie:

  • właściwy organ, w drodze decyzji, odstąpi od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu albo
  • przedsiębiorca nie będzie podlegał karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, stanowiące stwierdzone naruszenie przepisów prawa.

Prawa do błędu nie stosuje się w przypadku, gdy naruszenia rozpoczęły się w trakcie 12 miesięcy i trwają nadal po upływie tego okresu.

Źródło: www.nowy.inforlex.pl

Zobacz również

Tekst otwarty nr 2/2020

XIV Kongres ICV POLSKA (CIA 2020) w Poznaniu

ICV_2020.JPG

Już w dniach 6-7 kwietnia widzimy się w Poznaniu na XIV Kongresie ICV POLSKA (CIA 2020). To jedno z największych wydarzeń dla finansistów, controllerów i menedżerów w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizatorem Kongresu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) oraz firma Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

PSA dopiero w marcu 2021 r.

Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie dopiero 1 marca 2021 r. Tym samym wejście tych przepisów zostanie przesunięte o rok.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 2/2020

Opłaty za nadzór firm audytorskich

Z art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wynika, że firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru. W związku ze zmianami w tej ustawie zaistniała konieczność wydania nowego rozporządzenia, określającego sposób wyliczenia tych opłat, sposób i terminy ich wpłaty wraz z ustaleniem wzoru rocznego rozliczenia opłat. Rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od 29 listopada 2019 r.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama