W obliczu kryzysu gospodarczego, który będzie ewidentną konsekwencją epidemii COVID-19, należy liczyć się ze wzrostem liczby ogłaszanych upadłości firm, a co za tym idzie niezapłaconych faktur. Tymczasem brak otrzymania zapłaty za fakturę nie zwalnia jej wystawcy z obowiązku uwzględnienia jej w kalkulacjach podatku dochodowego, czy też rejestrze VAT.

Epidemia COVID-19 to przede wszystkim walka o zdrowie i życie człowieka. Niestety, ograniczenia reżimu sanitarnego spowodowały głębokie zachwianie w gospodarce. Najbliższe miesiące pokażą, czy jesteśmy świadkami powtórki kryzysu z 2008 r., czy też może głębszej recesji.

Sytuacja taka w sposób oczywisty wpływa również na kondycję finansową przedsiębiorstw. Przy czym problemem jest nie tylko konieczność ograniczenia produkcji, czy spadek sprzedaży. W najbliższym czasie spodziewać się należy wzrostu liczby ogłaszanych upadłości firm, a w rezultacie pogłębienia się i tak już dotkliwego, zjawiska zatorów płatniczych. Niestety, brak otrzymania zapłaty za fakturę nie zwalnia jej wystawcy z obowiązku uwzględnienia jej w kalkulacjach podatku dochodowego czy też rejestrze VAT.

Przepisy ustaw o podatku dochodowym oraz o podatku od towarów i usług przewidują mechanizmy pozwalające na wyeliminowanie z rozliczeń podatkowych nieuregulowanych faktur. Niestety, proces ten nie przebiega automatycznie, a możliwość cofnięcia skutków podatkowych nieuregulowanej faktury obwarowana jest trudnymi nieraz do spełnienia, warunkami. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy dłużnik zostanie postawiony w stan upadłości.

Skutki upadłości dłużnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Poniższa analiza przeprowadzona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.)1, przy czym zaznaczyć należy, że regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych2, w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą, brzmią w swej istocie niemal identycznie.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p., przychodami związanymi z działalnością gospodarczą, osiągniętymi w roku podatkowym, są przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane (zasada memoriału). Przy czym przychód podatkowy powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (albo częściowego wykonania usługi), nie później jednak niż dzień (i) wystawienia faktury, albo (ii) uregulowania należności. Dodatkowo, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Planowanie HR – problem aktualny nie tylko w czasie kryzysu

CiRZ_5-6_16.jpg

Zintegrowane systemy IT, wspierające planowanie HR, stanowią platformę przepływu informacji pomiędzy działami biznesowymi, HR oraz finansami i controllingiem. Specjalizowane narzędzia budżetowania, prognozowania zatrudnienia i wynagrodzeń mogą znacząco usprawnić procesy budżetowania i prognozowania kosztów przedsiębiorstwa. Niewątpliwie, efektywność planowania to kompetencja organizacyjna, która nabrała węzłowego znaczenia w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez COVID-19. Niemniej jednak również w „normalnych”, stabilnych czasach systemy planowania HR mogą stanowić istotną wartość dodaną…

Czytaj więcej

Proces planowania w firmie

CiRZ_04_45.jpg

Planowanie pełni kluczową rolę w przedsiębiorstwie. To jakość planowania warunkuje, jakie dana firma podejmie decyzje w przyszłości. Determinuje ono zatem pozycję firmy na rynku. Czym więc jest proces planowania, jakie rządzą nim zasady oraz jakie są jego podstawowe rodzaje?

Czytaj więcej

Przegląd obszarów cyfryzacji państwa

CiRZ_04_5.jpg

Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę w przeciągu ostatnich lat mają na celu ograniczenie wyłudzeń podatków i skuteczniejsze ściganie przestępców podatkowych. Nowe rozwiązania wykorzystujące narzędzia informatyczne umożliwiają wielowymiarową kontrolę przedsiębiorców oraz wykrywanie zaistniałych nieprawidłowości. Po skutecznym wprowadzeniu jednolitych plików kontrolnych pora na kolejne zmiany wykorzystujące nowe narzędzia informatyczne.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama