Według definicji – KPI (ang. Key Performance Indicators) to kluczowe wskaźniki danej organizacji używane w procesie pomiaru osiągania jej celów. Zastosowanie finansowych wskaźników KPI ma zatem za zadanie weryfikację stopnia osiągnięcia celów finansowych stawianych przed przedsiębiorstwem. Wykorzystanie tego narzędzia z jednej strony może dostarczyć danych do przeprowadzenia analiz efektywności i ryzyka, z drugiej zaś formułowania planów i związanych z nimi zadań na przyszłość.

W ramach wspomnianych podstawowych celów finansowych wyróżnia się:

  • poprawę efektywności,
  • utrzymanie płynności finansowej,
  • optymalizację struktury kapitału.

Ocenie stopnia realizacji powyższych celów służą odpowiednio następujące finansowe wskaźniki KPI:

  • rentowności,
  • płynności,
  • wspomagania finansowego.

Wskaźniki rentowności

Jednym z głównych wyznaczników działalności gospodarczej jest zysk. Relacje zysku osiągniętego przez firmę do różnych kategorii ekonomicznych wyrażają wskaźniki rentowności. Różnią się one między sobą pozycją wyniku finansowego, która została wybrana, aby reprezentować zysk firmy, oraz wielkością, do której miara ta jest porównywana. Należy jednak zauważyć, że podstawową, najczęściej używaną miarą zysku we wskaźnikach rentowności jest zysk netto. Wskaźniki tego typu są często przytaczane jako mierzące stopę zysku.

Rentowność określa w sposób zasadniczy możliwości finansowe podmiotu gospodarczego. W dłuższym czasie jest ona warunkiem niezbędnym prowadzenia pomyślnej działalności, gdyż stanowi podstawowe wewnętrzne źródło powstawania środków finansowych firmy. Wskaźniki rentowności określają efektywność użycia kapitałów własnych i posiadanego majątku.

Do najpowszechniej stosowanych miar rentowności przedsiębiorstw zalicza się rentowność sprzedaży ROS (ang. Return on Sales), który informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę (złotówkę) przychodów ze sprzedaży. Ogólna formuła tego wskaźnika przedstawia się następująco:

ROS =

ZN

× 100 [%]

S

gdzie:

ROS – wskaźnik rentowności sprzedaży,

ZN – zysk netto,

S – przychody ze sprzedaży netto.

Kolejny ze wskaźników – wskaźnik rentowności majątku ROA (ang. Return on Assets) informuje o wielkości zysku przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku. Obliczany jest on według następującej formuły:

ROA =

ZN

× 100 [%]

A

gdzie:

ROA – wskaźnik rentowności aktywów,

ZN – jw.,

A – wartość aktywów.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Zasada kontynuowania działalności gospodarczej

Czytaj więcej

Power of pricing – moc ceny

Czytaj więcej

Nowa ustawa o zatorach płatniczych – lepsza ochrona MŚP

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama