Każda jednostka gospodarcza ma obowiązek ujawnienia w rocznym sprawozdaniu finansowym wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących danego roku bilansowego, czyli roku, za który sprawozdanie jest przygotowywane. Jakie zdarzenia, następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, należy uwzględnić w bilansie oraz rachunku zysków i strat? W jaki sposób je prezentować?

Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego

Ustawodawca w art. 54 ust 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 1994 r., poz. 351, z późn. zm., dalej uor) bardzo ogólnie normuje zasady ewidencji zdarzeń, które miały miejsce po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem. Tematyka ta bardziej szczegółowo została opisana w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja”.

Zamknięcie roku obrotowego

Księgi rachunkowe, co do zasady, zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tego dnia, co stanowi tak zwane wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych, na podstawie których jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe. Zatem rozliczenia dotyczące danego okresu mogą napływać przez kolejne trzy miesiące od zakończenia roku bilansowego. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych, zgodnie z art. 12 ust. 4 uor, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Należy podkreślić, iż wszystkie dane zawarte w księgach rachunkowych powinny być kompletne, a więc zgodnie z zasadą memoriału powinny zawierać wszystkie przychody i koszty dotyczące danego roku, dlatego też tak ważne jest prawidłowe ich ujęcie na przełomie roku.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Zdarzenia po dniu bilansowym są to zdarzenia, które miały miejsce pomiędzy dniem bilansowym a dniem, w którym zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz mogą dostarczyć informacji mających wpływ na stan aktywów i pasywów na dzień bilansowy lub wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym. Zdarzenia takie można podzielić na te, które należy uwzględnić w bilansie oraz w rachunku zysków i strat lub też takie, które wymagają co najwyżej uwzględnienia w informacji dodatkowej.

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej

MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej

Firmy prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania z różnych rodzajów pomocy oferowanych przez państwo, po spełnieniu wskazanych warunków. Najczęstszą formą wsparcia są dotacje rządowe, których przyjęcie niejednokrotnie budzi wątpliwości odnośnie ich rozliczenia księgowego.

Czytaj więcej

Sprzedaż wierzytelności w ramach umowy faktoringu – koszty podatkowe i ewidencja

Sprzedaż wierzytelności w ramach umowy faktoringu – koszty podatkowe i ewidencja

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną dotyczącą zasad ustalania kosztów podatkowych przy sprzedaży wierzytelności w ramach umów faktoringu. Interpretacja dotyczy zarówno podatników CIT, jak i PIT. W artykule przedstawiamy i wyjaśniamy problemy podatkowe rozstrzygane w interpretacji ogólnej oraz wskazujemy, jak umowy te ujmować w księgach rachunkowych.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama