1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy, które mają ograniczyć zjawisko zatorów płatniczych, czyli nieterminowego regulowania należności wynikających z transakcji w obrocie gospodarczym. Zatory płatnicze to jeden z największych problemów polskiej gospodarki. Ponad 80% polskich przedsiębiorców nie otrzymuje swoich należności w terminie. Nowe przepisy o terminach zapłaty mają zmniejszyć ten problem w obrocie gospodarczym.

W praktyce znaczna część przedsiębiorców otrzymuje zapłatę za swoje towary lub usługi po terminie, przy czym wielu z nich musi czekać na płatność nawet 30-60 dni po upływie wymagalności czasu określonego fakturą. Konsekwencją tego może być utrata płynności finansowej, szczególnie mniejszych firm.

Aby zapobiegać temu zjawisku, ustawodawca wprowadził m.in. zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z nowymi przepisami tej ustawy gwarantem utrzymywania dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK), który został wyposażony w narzędzia służące ściganiu i karaniu przedsiębiorców zalegających z płatnościami.

Większa ochrona mniejszych wierzycieli

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadziła do ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w zapłacie w transakcjach handlowych definicje mikro-, małego i średniego oraz dużego przedsiębiorstwa. Definicje te odnoszą się do załącznika I rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014. Zgodnie z nimi:

  • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których obrót nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro,
  • duży przedsiębiorca – to podmiot, który jest innym przedsiębiorcą niż wskazany wyżej.

Definicje te mają ogromne znaczenie z punktu widzenia tego, jakie terminy płatności mogą zostać ustalone między stronami transakcji handlowej. Chodzi o sytuacje, gdy dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem uprawnionym do otrzymania należności mikro-, mały lub średni przedsiębiorca. Nowe przepisy mają poprawić pozycję wierzyciela w transakcjach, w których istnieje nierównowaga stron. Ustawodawca postanowił, że gdy dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, obowiązują następujące ograniczenia prawne:

  • dłużnik będący dużym przedsiębiorcą powinien złożyć oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie składa się w formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia (art. 4c);
  • dłużnik będący dużym przedsiębiorcą nie może powoływać się na oświadczenie drugiej strony, że nie jest ona mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, chyba że mimo dołożenia należytej staranności nie wiedział o nieprawdziwości tego oświadczenia (art. 4b);
  • termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku (w przypadku, gdy strony ustalą harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, termin ten stosuje się do zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego) – art. 7 ust. 2a.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Prawne aspekty zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

CiRZ_04_25.jpg

Chcąc skalować swój biznes, potrzebujesz zwykle większej liczby pracowników. Jeżeli planujesz nowe przedsięwzięcie gospodarcze, zazwyczaj poszukujesz kadry posiadającej wyspecjalizowaną wiedzę i unikatowe kompetencje. Kiedy zastanawiasz się, jak pozyskać nowe zasoby kapitału ludzkiego, niezbędne do realizacji twoich założeń biznesowych, odpowiedzią może okazać się zatrudnienie cudzoziemców.

Czytaj więcej

Wypłata dywidendy w formie niepieniężnej

CiRZ_242_36.jpg

Spółki planujące wypłatę dywidendy rzeczowej powinny mieć na uwadze, że dywidenda rzeczowa jest traktowana jako nieodpłatna dostawa towarów (bądź nieodpłatne świadczenie usług – w zależności od formy tej dywidendy), a tym samym jest zrównana z czynnościami odpłatnymi, które podlegają opodatkowaniu VAT (w odróżnieniu od wypłaty dywidendy w formie pieniężnej, która nie jest opodatkowana VAT).

Czytaj więcej

Przed i w trakcie kontroli UODO

CiRZ_10_29.jpg

W Polsce ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych został stworzony organ nadzorczy o nazwie Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), na czele którego stoi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej PUODO), który kontynuuje działania dawnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PUODO jest organem nadzorczym, uprawnionym do wypełniania zadań i wykonywania uprawnień w sposób niezależny. Jak przygotować się do kontroli PUODO? O czym należy pamiętać w jej trakcie?

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama