Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął ostateczną propozycję Dyrektywy o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności, z którą spotykają się w miejscu pracy [Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (COM(2018)0218 – C8–0159/2018 – 2018/0106(COD)].

Dyrektywa stanowi odpowiedź na potrzebę uregulowania kwestii sygnalizowania nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na gruncie prawa europejskiego. Dotychczas ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa w UE była fragmentaryczna i niejednolita, a w wielu przypadkach odnosiła się wyłącznie do konkretnych sektorów lub kategorii pracowników. Jedynie 10 państw członkowskich UE zapewniało pełną ochronę sygnalistów (należą do nich m.in. Francja, Szwecja i Wielka Brytania)

Kto może zostać sygnalistą?

Sygnalistą może zostać każda osoba w jakikolwiek sposób związana z przedsiębiorstwem, niezależnie od tego czy jest jej pracownikiem etatowym, czy jest z nim związana inną umową niż umowa o pracę. Może więc nim zostać wykonawca, kontrahent, samozatrudniony, stażysta, a nawet kandydat do pracy, o ile uczestnicząc w procesie rekrutacji dowiedział się o nieprawidłowościach w przedsiębiorstwie. Widać zatem wyraźnie, że katalog osobowy potencjalnych sygnalistów jest niezwykle szeroki i w zasadzie obejmuje każdego, kto mógłby mieć informacje na temat nieprawidłowości występujących w danym podmiocie.

Dodatkowo projekt dyrektywy zakłada ochronę dla osób fizycznych, które pomagały sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia. Takie rozszerzenie ochrony ma na celu wyprzedzające przeciwdziałanie wszelkim formom odwetu ze strony pracodawcy lub osób bezpośrednio przełożonych.

 

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Read more

Rachunek kosztów działań sterowany czasem – współczesne spojrzenie na koszty

CiRZ_07-08_44.jpg

Koszt to zużycie zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym. Z kosztem związany jest rachunek kosztów, czyli ogół czynności pozwalający na przewidywanie poziomu kosztów, ich pomiar, wycenę, prezentację. Rachunek kosztów działań to metodologia pomiaru kosztów oraz efektów pojedynczych działań, zasobów oraz obiektów kosztowych. Działania definiowane są jako praca wykonywana w ramach organizacji. Praca, działania oraz procesy są determinowane przez czas. Czas – wielkość bezwzględna, absolutna, niezależna od przestrzeni oraz warunków fizycznych. Czas upływa, a w przedsiębiorstwie upływ czasu determinuje poziom kosztów. Każda czynność, działanie i proces trwa, i jest wykonywane w określonym czasie. Za czas wykonywania danego działania należy zapłacić. Czas należy rozliczyć.

Read more

Zarządzanie zapasami – w teorii i praktyce gospodarczej

CiRZ_07-08_32.jpg

Obecny świat rzeczywisty jest determinowany wieloma czynnikami. W wyniku umiejętnej rezyliencji przedsiębiorstwa osiągają sukces lub doświadczają porażki. Jednostki gospodarcze funkcjonują w turbulentnym otoczeniu, a przeobrażenia systemów zarządzania procesami logistycznymi obejmują fazy zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz obejmują działania informacyjne. Jednym z ważnych elementów działalności przedsiębiorstwa jest sterowanie zapasami, zarządzanie nimi w umiejętny sposób.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement