Koszt to zużycie zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym. Z kosztem związany jest rachunek kosztów, czyli ogół czynności pozwalający na przewidywanie poziomu kosztów, ich pomiar, wycenę, prezentację. Rachunek kosztów działań to metodologia pomiaru kosztów oraz efektów pojedynczych działań, zasobów oraz obiektów kosztowych. Działania definiowane są jako praca wykonywana w ramach organizacji. Praca, działania oraz procesy są determinowane przez czas. Czas – wielkość bezwzględna, absolutna, niezależna od przestrzeni oraz warunków fizycznych. Czas upływa, a w przedsiębiorstwie upływ czasu determinuje poziom kosztów. Każda czynność, działanie i proces trwa, i jest wykonywane w określonym czasie. Za czas wykonywania danego działania należy zapłacić. Czas należy rozliczyć.

Jak słusznie zauważa T. Zieliński1: „dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw, związane z globalizacją, rosnącymi wymaganiami klientów, zmianami technologicznymi oraz informatyzacją stanowią ogromne wyzwania dla współczesnych rachunków kosztów, zwłaszcza w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnych osób zarządzających przedsiębiorstwami. Tradycyjne rachunki kosztów skoncentrowane na sprawozdawczości zewnętrznej w znacznym stopniu ignorują coraz bardziej precyzyjne potrzeby informacyjne kadry zarządzającej. Koncepcje tradycyjnego rachunku kosztów, które zostały opracowane w erze masowej produkcji i ciągle funkcjonują w przedsiębiorstwach nie są już w stanie, rachunek kosztów dłużej objaśniać zjawisk zachodzących na współczesnych rynkach”.

W efekcie krytyki zasad oraz założeń tradycyjnego rachunku kosztów pojawiły się nowe koncepcje rachunku kosztów, między innymi:

 • rachunek kosztów działań,
 • zasobowo procesowy rachunek kosztów,
 • rachunek kosztów cyklu życia produktu,
 • rachunek kosztów ciągłego doskonalenia, rachunek kosztów jakości,
 • rachunek kosztów sterowany czasem.

Do najczęściej wykorzystywanych rachunków kosztów zaliczyć należy rachunek kosztów działań, zasobowo-procesowy rachunek kosztów oraz rachunek kosztów sterowany czasem.

Koncepcja rachunku kosztów działań zakłada, że na działalność gospodarczą składa się wiele zróżnicowanych procesów oraz działań niezbędnych do wytworzenia i sprzedaży produktów czy usług. Wymaga to zużywania zasobów produkcyjnych, materiałów, produktów, pracy ludzkiej, środków finansowych. Te procesy i pojedyncze działania pociągają za sobą wydatki niezbędne na zakup zasobów oraz generują określone koszty2.

W rachunku kosztów działań pojedyncze działania postrzegane są jako czynnik powstawania kosztów. Najważniejszymi argumentami praktyków za stosowaniem rachunku działań są3:

 • poprawność kalkulacji kosztów,
 • zapewnienie menedżerom informacji dla doskonalenia oraz usprawniania działań i procesów produkcyjnych, logistycznych, sprzedażowych, usługowych czy marketingowych.

Rachunek kosztów działań umożliwia skuteczne oraz efektywne zarządzanie procesami, a nie kosztami organizacji. Ujęcie procesowe powoduje, iż tworzy się dla klienta wartość poprzez rozwiązywanie jego problemów. W rachunku kosztów działań poszukuje się odpowiedzi na następujące pytania4:

 1. Jakim działaniom służą zasoby przedsiębiorstwa?
 2. Ile kosztują poszczególne działania i procesy gospodarcze?
 3. Dlaczego jednostka gospodarcza realizuje dane działania i procesy?
 4. Jaka część z danego działania dotyczy produktów, usług?
 5. Kto ma wykonać dane działanie?

W rachunku kosztów działań występują charakterystyczne pojęcia, np. nośniki kosztów zasobów, nośniki kosztów działań, obiekty kosztów, co przedstawiono w tabeli 1.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Dokumentacja pracownicza

CiRZ_07-08_92.jpg

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, wynikających z przepisów prawa pracy, jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten nałożony został na pracodawców w treści art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy. Rzetelne jego dopełnienie jest szczególnie istotne ze względu na moc dowodową gromadzonych dokumentów, które pozwolą pracodawcy wykazać prawidłową realizację ciążących na nim obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Read more

Sygnaliści pod ochroną

CiRZ_07-08_85.jpg

Parlement Europejski przyjął dyrektywę o ochronie sygnalistów – osób, które nagłaśniają i informują o nielegalnej lub nieuczciwej działalności , z którą spotykają się w miejscu pracy. Kto może zostać sygnalistą? Jak zgłaszać nadużycia? Jak wygląda ochrona sygnalistów na gruncie prawa polskiego?

Read more

Zarządzanie zapasami – w teorii i praktyce gospodarczej

CiRZ_07-08_32.jpg

Obecny świat rzeczywisty jest determinowany wieloma czynnikami. W wyniku umiejętnej rezyliencji przedsiębiorstwa osiągają sukces lub doświadczają porażki. Jednostki gospodarcze funkcjonują w turbulentnym otoczeniu, a przeobrażenia systemów zarządzania procesami logistycznymi obejmują fazy zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz obejmują działania informacyjne. Jednym z ważnych elementów działalności przedsiębiorstwa jest sterowanie zapasami, zarządzanie nimi w umiejętny sposób.

Read more

Current issue

Polecamy

Go to

Partners

Advertisement