Ryzyko kredytowe jest znane każdemu przedsiębiorstwu finansowanemu kredytami bankowymi. Jego ocena jest nieodzownym elementem uzyskania środków pochodzących z instytucji kredytowych. Niniejszy artykuł został poświęcony ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw przy wykorzystaniu jednej z najpopularniejszych metod, tj. metody scoringowej oraz klasyfikacji ratingowej dokonywanej na podstawie scoringu.

Z ogólnej definicji wynika, że ryzyko jest prawdopodobieństwem poniesienia straty na skutek podjęcia pewnej decyzji ekonomicznej. Najczęściej ryzyko porównuje się do bliskoznacznej kategorii niepewności. Różnią się one jednak tym, że w przeciwieństwie do niepewności, ryzyko jest kategorią mierzalną, dzięki czemu można je w pewnym stopniu skalkulować1. Jednym z wyróżnianych rodzajów ryzyka jest ryzyko finansowe, wynikające ze zmian w strukturze finansowania działalności przedsiębiorstwa, a więc zmian relacji między kapitałami własnymi i kapitałami obcymi.

W ramach ryzyka finansowego występuje tzw. ryzyko kredytowe, związane z sytuacją, w której kredytobiorca nie dotrzymuje warunków, na jakich uzyskał finansowanie. Banki wypracowały wiele metod oceny tego ryzyka, z których najbardziej znana jest metoda punktowa polegająca na ocenie wskaźników poprzez przyznawanie punktów (tzw. credit scoring).

Ocena ryzyka kredytowego na podstawie metody scoringu kredytowego

Jak wspomniano na wstępie, w artykule przedstawiona zostanie metoda credit scoring wraz ze sporządzaną na jej podstawie klasyfikacją ratingową, będąca obecnie najczęściej stosowaną w bankach metodą oceny zdolności kredytowej. Credit scoring polega na przypisaniu określonej liczby punktów wielkościom o charakterze ilościowym i jakościowym opisującym sytuację kredytobiorcy. Informacje pochodzące z wniosku kredytowego podlegają kwantyfikacji, tj. sprowadzaniu do wartości liczbowych, dzięki czemu ocena wiarygodności kredytowej oraz podjęcie decyzji kredytowej ulegają usprawnieniu2. Przykładowo bank będący kredytodawcą może dokonywać oceny na podstawie następujących kryteriów:

  • sytuacja finansowa przedsiębiorstwa – w tym kontekście ocenie mogą podlegać: rentowność, płynność, sprawność zarządzania oraz poziom zadłużenia,
  • wielkość przedsiębiorstwa – ocena wielkości dokonywana jest na przykład na podstawie kryterium obrotów na rachunku bieżącym przedsiębiorstwa,
  • profil działalności,
  • zabezpieczenia w postaci posiadanego majątku.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Faktoring a płynność przedsiębiorstw

Czytaj więcej

Rachunek przepływów pieniężnych – najczęstsze błędy

Czytaj więcej

Narzędzia budżetowania - wybrane elementy

CiRZ_240_10.jpg

Budżetowanie jest metodą ukierunkowaną na poprawę efektywności, skuteczności, koordynacji działań i dokonań organizacji. To proces zorientowany na osiąganie celów przedsiębiorstwa, zaspokajanie potrzeb interesariuszy, realizację zadań poprzez podejmowanie najlepszych decyzji zarządczych. Narzędziami budżetowania są budżety, mierniki, wskaźniki, benchmarki. Budżet to instrument bieżącego zarządzania jednostką gospodarczą. Budżet to nic innego jak planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama