Ferie zimowe to czas, w którym wielu pracodawców decyduje się na dofinansowywanie wypoczynku swoim pracownikom oraz ich dzieciom. W związku z tym pracodawcy mają wątpliwości, czy należy z tego tytułu doliczać pracownikom przychód, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości go ustalić. Przedstawiamy na przykładach, jak prawidłowo rozliczyć takie dofinansowania.

Dofinansowanie wypoczynku zimowego pracownikom

Sposób rozliczenia dopłat, jakie pracownicy otrzymują do wypoczynku zimowego, jest uzależniony od tego, z jakiego źródła pochodzą środki przekazywane na ten cel przez pracodawcę.

Dofinansowanie ze środków ZFŚS. Dofinansowanie do wypoczynku zimowego otrzymane przez pracownika ze środków ZFŚS stanowi przychód ze stosunku pracy, który może korzystać ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Z przepisu tego wynika, że zwolniona z podatku jest :

§ wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Na podstawie przywołanego przepisu zwolnione z PIT są m.in. świadczenia pieniężne sfinansowane w całości ze środków ZFŚS do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

Przykład

Jan Maciejewski otrzymał pod koniec lutego 2019 r. dofinansowanie ze środków ZFŚS do wypoczynku zimowego. Jeżeli wartość dofinansowania otrzymanego przez Jana Maciejewskiego nie przekroczyła 1000 zł i pracownik ten nie otrzymał w 2019 r. innych świadczeń z tego funduszu, to dofinansowanie jest w całości zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Jeżeli wysokość dofinansowania do wypoczynku przekroczyła 1000 zł albo była ona niższa od tej kwoty, ale wraz z innymi świadczeniami otrzymanymi przez pracownika ze środków ZFŚS przekroczyła w 2019 r. kwotę 1000 zł, nadwyżkę powyżej 1000 zł pracodawca musi doliczyć do wynagrodzenia Jana Maciejewskiego za luty 2019 r. i pobrać z tego tytułu zaliczkę na PIT.

Dofinansowanie ze środków obrotowych. Jeżeli dofinansowanie do wypoczynku zimowego pracownika pochodzi ze środków obrotowych pracodawcy, to stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, który nie korzysta ze zwolnienia z PIT. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek doliczyć kwotę tego świadczenia do wynagrodzenia pracownika przysługującego mu za miesiąc, w którym wypłacono dofinansowanie, i od łącznej kwoty dochodu pobrać zaliczkę na PIT (art. 12 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 1 updof).

Dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci pracowników

Dofinansowania do wypoczynku zimowego dzieci stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy, który może być zwolniony z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 updof. Z przepisu tego wynika, że zwolnione z PIT są dopłaty do wypoczynku:

  1. dzieci i młodzieży do lat 18,
  2. zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie,
  3. w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych,
  4. sfinansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo z innych źródeł.
  5. W przypadku, gdy dofinansowanie pochodzi ze środków ZFŚS, zwolnienie z PIT obejmuje całość dofinansowania. Jeżeli natomiast dofinansowanie pochodzi ze środków obrotowych pracodawcy – zwolnienie przysługuje do kwoty 2000 zł rocznie.

Wielu pracodawców ma wątpliwości, na jaki dzień należy ustalać wiek dziecka, którego wypoczynek zimowy jest dofinansowywany, aby przyznawane dofinansowanie mogło korzystać ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 updof. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że dofinansowanie jest zwolnione z PIT, jeżeli dziecko, którego dotyczy, było małoletnie w którymkolwiek momencie trwania wypoczynku. Potwierdził to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2017 r., sygn. 1462-IPPB4.4511.1169.2016.1.JK2, w której czytamy, że:

MF Odnosząc się do warunku, że dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18. roku życia, należy zauważyć, że jest on spełniony w sytuacji, gdy w którymkolwiek momencie trwania wypoczynku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy, jego uczestnikiem jest małoletnie dziecko. (…) W konsekwencji, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotny jest wiek dziecka w trakcie pobytu na wczasach, kolonii, zimowisku, obozie lub leczeniu w placówkach wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy cytowanej, a nie wiek dziecka w momencie otrzymania dopłaty. Jednocześnie należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają regulacji, która zobowiązywałaby do podziału otrzymanej kwoty dopłaty proporcjonalnie do liczby dni przypadających na wypoczynek małoletniego dziecka, które podczas jego trwania uzyskało pełnoletność. Z tych też względów przyjąć należy, że warunek wieku jest spełniony, jeżeli w którymkolwiek momencie wczasów, kolonii, obozu, zimowiska, leczenia sanatoryjnego lub pobytu w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem dziecko nie miało ukończonych 18 lat.

Przykład

Pracodawca przyznał ze środków obrotowych dofinansowania do wypoczynku zimowego dzieci pracowników w kwocie 550 zł na każde dziecko. Syn jednego z pracowników przebywał na zimowisku w dniach 13-22 stycznia 2019 r. Chłopiec ukończył 18 lat 15 stycznia 2019 r. Kwota dofinansowanie otrzymana przez tego pracownika na koniec stycznia 2019 r. jest w całości zwolniona z PIT. Gdyby chłopiec ukończył 18 lat przed 13 stycznia 2019 r., otrzymane dofinansowanie nie mogłaby korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 updof. Pracodawca miałby obowiązek doliczyć je do wynagrodzenia otrzymanego za styczeń 2019 r. Jeżeli chłopiec ten ukończyłby 18 lat po 22 stycznia 2019 r., otrzymane dofinansowanie korzystałoby w całości ze zwolnienia z PIT.

Pracownicy ubiegający się o dofinansowanie do wypoczynku zimowego muszą pamiętać, że ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust.1 pkt 78 updof korzysta tylko dopłata do wypoczynku zorganizowanego w formach przewidzianych w tym przepisie przez podmioty uprawnione do organizowania i prowadzenia działalności wypoczynkowej na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.). Ze zwolnienia na podstawie tego przepisu nie korzystają tzw. wczasy pod gruszą. Potwierdził to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w cytowanej wcześniej interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2017 r., stwierdzając w niej, że:

MF Dla zastosowania omawianego zwolnienia istotna jest również forma zorganizowanego wypoczynku. Mianowicie musi ona przybrać postać wczasów, kolonii, obozów lub zimowisk bądź musi być związana z pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych lub leczniczo-opiekuńczych. Poza zakresem tego zwolnienia są zatem tzw. wczasy pod gruszą, wizyta u rodziny czy "wypady" organizowane na własną rękę.

Ze zwolnienia z PIT będzie natomiast korzystała dopłata do wypoczynku zorganizowanego dziecku przez rodziców poprzez wykupienie wczasów w biurze podróży, pod warunkiem, że rodzic przedstawi pracodawcy dokument zawierający wskazanie, kto był organizatorem wypoczynku, formę wypoczynku, okres, w którym korzystano z wypoczynku, kto korzystał z wypoczynku, kwotę poniesionego wydatku na wypoczynek każdego z uczestników oraz podpis osoby, która wystawiała ten dokument. Potwierdził to Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2018 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.421.2018.1.MM, w której czytamy, że:

MF (…) stwierdzić należy, że kwota dofinansowania do wypoczynku wykupionego za pośrednictwem biura podróży - na każde niepełnoletnie dziecko z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – objęta jest zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  • art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67 i 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 29.

 

Źródło: Monitor Księgowego nr 2/2019

Zobacz również

Tekst otwarty nr 4/2020

Od 1 marca 2020 r. obowiązują wyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z zasiłków

CiRZ_04_4.jpg

Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych), a także świadczenia rehabilitacyjnego należy stosować od 1 marca 2020 r. Zostały one zwaloryzowane jak świadczenia emerytalno-rentowe i ustalone tak, jak w poprzednim okresie rozliczeniowym, czyli w wysokości kwotowej.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2020

Korzystanie z portalu podatkowego

15 lutego 2020 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie określające warunki korzystania z portalu podatkowego.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 4/2020

Wpłatę do PPK należy wykazywać w dokumentach ZUS w miesiącu jej przekazania do instytucji finansowej

Wpłaty do PPK należy wykazywać w raportach ZUS RCA w miesiącu ich przekazania do instytucji finansowej. Nie należy ich wykazywać w miesiącu ich naliczenia na liście płac. Takie stanowisko zajął ZUS.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama