int(1) int(2) Alokacja ceny nabycia według MSSF 3 | Rachunkowość zarządcza | Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Jednym z coraz częściej stosowanych sposobów na rozwój przedsiębiorstwa są transakcje, takie jak fuzje oraz przejęcia innych podmiotów gospodarczych. Operacje te szczegółowo reguluje Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3: Połączenie jednostek gospodarczych, zgodnie z którym transakcja przejęcia podmiotu gospodarczego opiera się na procesie alokacji ceny nabycia.

Przedsiębiorstwa, które obowiązuje wymóg sporządzania sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przy transakcjach fuzji lub przejęciach innych podmiotów gospodarczych, muszą pamiętać o przeprowadzeniu procesu alokacji ceny nabycia zgodnie z MSSF 3.

Alokacja ceny nabycia – czym jest i kogo obowiązuje?

Alokacja ceny nabycia (z ang. Purchase Price Allocation, w skrócie PPA) to proces polegający na identyfikacji i oszacowaniu wartości godziwej majątku przedmiotu przejmowanego, a następnie ukazaniu ich w bilansie przedmiotu przejmującego, według określonej wartości na dzień przejęcia. Różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością godziwą zidentyfikowanych aktywów powinna zostać wykazana w postaci wartości firmy.

Rozliczenie transakcji przejęcia poprzez alokację ceny nabycia

Rozliczenie transakcji przejęcia poprzez alokację ceny nabycia jest procesem złożonym, który polega na wykonaniu następujących czynności:

  1. identyfikacji jednostki przejmującej;
  2. wycenie kosztu połączenia jednostek gospodarczych;
  3. przypisaniu na dzień przejęcia kosztu połączenia jednostek gospodarczych przejmowanym aktywom oraz branym na siebie zobowiązaniom i zobowiązaniom warunkowym;
  4. konsolidacji sprawozdań finansowych.

Identyfikacja jednostki przejmującej

Identyfikacja jednostki przejmującej polega na określeniu, które z przedsiębiorstw biorących udział w transakcji jest podmiotem przejmowanym, a który przejmującym. Jednostka przejmująca to ta, spośród łączących się jednostek, która obejmuje kontrolę nad pozostałymi łączącymi się jednostkami. Zgodnie z MSSF 3 kontrola to zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki lub przedsięwzięciem w celu osiągania korzyści z jej działalności. Zakłada się, że jedna z łączących się jednostek obejmuje kontrolę nad inną łączącą się jednostką, gdy przejmuje większość ogólnej liczby głosów w organach stanowiących tej jednostki, chyba że można wykazać, że taka własność nie stanowi kontroli. Zdarza się, iż identyfikacja jednostki przejmującej może sprawiać trudności. Wówczas należy kierować się występującymi przesłankami jej istnienia, np.:

  • jeżeli wartość godziwa jednej z łączących się jednostek jest znacząco wyższa od wartości godziwej drugiej łączącej się jednostki, jest prawdopodobne, że jednostka o wyższej wartości godziwej, to jednostka przejmująca;
  • jeżeli połączenie jednostek gospodarczych przeprowadza się w drodze wymiany zwykłych instrumentów kapitałowych z prawem głosu na środki pieniężne lub inne aktywa, jest prawdopodobne, że jednostka wydająca środki pieniężne lub inne aktywa, to jednostka przejmująca;
  • jeżeli połączenie jednostek gospodarczych sprawia, że kierownictwo jednej z łączących się jednostek ma możliwość zdominowania doboru zespołu kierowniczego połączonej jednostki, jest prawdopodobne, że jednostka, której kierownictwo ma taką możliwość, to jednostka przejmująca.

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Rozliczanie prezentów i gratisów

CiRZ_1_2020_40.jpg

Czym są prezenty o małej wartości i próbki na gruncie ustawy o VAT? Jaka jest maksymalna wartość prezentu, który można przekazać klientowi bez płacenia podatku? Jakie warunki należy spełnić, aby móc przekazać nieopodatkowane prezenty i gratisy? Odpowiedzi na powyższe pytania zaprezentowano w artykule.

Czytaj więcej

Różnice kursowe ustalane dla celów podatkowych na podstawie ustawy o rachunkowości

CiRZ_1_2020_32.jpg

Jednostki mogą rozliczać różnice kursowe na podstawie ustawy o rachunkowości bądź na podstawie przepisów podatkowych. W celu wyliczenia bilansowego wyniku finansowego różnice kursowe ustala się według przepisów ustawy o rachunkowości. Dla prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania należy korzystać z przepisów podatkowych.

Czytaj więcej

Zasadność tworzenia poszczególnych rezerw do bilansu oraz ich wpływ na obraz jednostki

CiRZ_1_2020_26.jpg

Sporo księgowych podchodzi do obowiązku tworzenia rezerw do bilansu dość sceptycznie w obawie przed obciążeniem wyniku finansowego niepotrzebnymi kosztami. Badający sprawozdania biegli rewidenci natomiast często sugerują potrzebę utworzenia rezerwy bądź odpisu aktualizującego, powołując się na zasady wynikające z ustawy o rachunkowości.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama